ဖဲနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤတတီတတြၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ လၢနကသ့ၣ်ညါနဲ သဲစးတၢ်ဘျၢတဖၣ် ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သ့ၣ်ညါနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တက့ၢ်.