ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ သဲစးတၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ဒီး ပှၤခံခီယာ်ဘး အတၢ်ဆၢတဲာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် သဲစးတၢ်ဂ့ၢ်အကျိာ်အကွာ် ကလီၤဆီဝဲလီၤ

Ordinary Path of the Case

Prison Courts

Military Tribunals