မၤလိသ့ၣ်ညါနသး
နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်

လါပၠးအဂ့ၢ်

ဟံးန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အဘၣ်ဃးဒီး သဲစးတၢ်ဘျၢအဂီၢ်
တၢ်နဲၣ်ကျဲ အပတီၢ်တဖၣ်

မၤလိသ့ၣ်ညါနသး နတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂ့ၢ်တက့ၢ်

နတၢ်န့ၢ်ခွဲးန့ၢ်ယာ်တဖၣ်လၢ
ထံကီၢ်သဲစးတၢ်ဘျၢအဖီလာ်

hero image