လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း
လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သူလႄႈ

လွင်ႈတၢင်းၶေႃႈၸီႉၸမ်ႈၼႄ

တေလႆႈၸွၺ်ႈထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

ၶေႃႈပိူင်းၼႄ ဢၼ်ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႊ
ၼိူဝ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵဵဝ်ႇတင်းမၢႆမီႈ

လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သူလႄႈ

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သူ
ဢၼ်ပႃးၼႂ်းမၢႆမီႈမိူင်း

hero image