တရားဥပဒေနှင့် အခြေခံရပိုင်ခွင့်များအကြောင်း
လေ့လာလိုက်ပါ

လမ်းပြအကြောင်း

The LannPya access to justic app helps you understand law and fundamental rights in Myanmar, and helps improve your access to justice.

The website provides technical information on the law and accessible infomration about your rights, updated where possible to include recent changes in the law. It helps you through common issues step by step, and explains legal process and terminology.

အကူအညီရယူပါ။

ဥပဒေရေးရာပြဿနာများအတွက်
အဆင့်လိုက်လမ်းညွှန်ချက်များ

သင့်ရပိုင်ခွင့်များအကြောင်း လေ့လာလိုက်ပါ

ပြဌာန်းဥပဒေအတွင်းရှိ
သင့်ရပိုင်ခွင့်များ

hero image