အမှုလမ်းကြောင်းသည် အမှုအမျိုးအစားနှင့် နှစ်ဖက်အမှုသည်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

ပုံမှန် အမှုလမ်းကြောင်း

ထောင်တွင်းတရားရုံး

စစ်ခုံရုံးများ