သဵၼ်ႈတၢင်းလိူင်ႈ(ဢမူႉ)ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မဵဝ်းသႅၼ်းလိူင်ႈ လႄႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၸၢင်ႊလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇယူႇ။

Ordinary Path of the Case

Prison Courts

Military Tribunals