မုစၟဳစနူကဵုကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ်မာန်ရော?


ဆက်မိတ်

 • ညးဗက်ဂဗုတ်ဟီုဂှ် သွက်ဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဆေၚ်စပ်ကဵုကေၚ်ကာဥပဒေဂမၠိုၚ် ကုညးမွဲမွဲတုဲ ဒှ်ပူဂဵုမစိုန်သ္ကီု ကဵုစၞောန်ဂၠံၚ်ပ္ဍဲအရာလၟေၚ်ကမၠောန်ဥပဒေသၞောဝ်မွဲမွဲသာ်ရ။
 • ပွမချူပလေဝ်ပလေတ်တၚ်နၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ကေၚ်ကာဥပဒေဂမၠိုၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုဂဗုတ်မွဲမွဲတုဲ ဒးလုက်စုက်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတအ်နွံကၠုၚ်မ္ဂး ဒှ်မၞိဟ်ပွမရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ကဵုကမၠောန်အဇာ(စၞး)မွဲမာန်ရ။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်တအ်ဝွံ ညးစလိၚ်အကြာမွဲဟွံသေၚ်ရောၚ်။ ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲ ယဝ်ရစလာဘ်ဗဇဴကီု၊ စှေ်စးကဵုသၞောဝ်တုဲ ကၠောန်သ္ပတဴကမၠောန်နာနာကီုမ္ဂး ဒးဒုၚ်ရုပ်သီအခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ညးဗက်ဂဗုတ်တုဲ ဟိုတ်နူရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ဒးကမၠောန်ဟွံကိတ်ညဳကဵုသၞောဝ်ဂှ်ရ သီုဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်အမှုရာဇဝတ်ရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ညးဗက်ဂဗုတ်နွံတဴၜါဂကူရ။ ယၚ်တအ်ဂှ်ဝွံ ညးဗက်ဂဗုတ်အဆံၚ်သၠုၚ်ကဵု ညးဗက်ဂဗုတ်သၞောဝ်ကၠတ်ထဝ် နွံၜါသာ်ရ။ သွက်ဂွံဆက်လ္ၚတ်ဂှ် အာကျောဝ်ရံၚ်ဒၞဲါပုစ္ဆာလၟေၚ် ၃ ညးဗက်ဂဗုတ်အဆံၚ်သၠုၚ်ကဵု ညးဗက်ဂဗုတ်သၞောဝ်ကၠတ်ထဝ် ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာရော? တေံဂှ်ညိ။
 • App (လမ်းပြ) လၟုဟ်ဏံဝွံ အယာံမာတ်မဓမံက်ထ္ၜးကဵုတၚ်နၚ်ဆေၚ်ကဵုဥပဒေသၞောဝ်ဂမၠိုၚ်ဟေၚ်ရ။ တန်တဴကဵုအကာဲအရာ အခေါၚ်အရာမၞိဟ်မွဲမွဲ၊ တာလျိုၚ်လၟေၚ်အမှုဂဗုတ်မၞိဟ်မွဲမွဲ၊ တၚ်နၚ်ပကတိမက္တဵုဒှ်မံၚ်တအ်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဒးကၠောန်သ္ပဗက်တအ်ဂှ်လေဝ် တၞဟ်ခြာအာနွံကီုရောၚ်။
 • App (လမ်းပြ) လၟုဟ်ဏံဝွံ ထ္ပက်စုတ်အဇာညးဗက်ဂဗုတ်တအ်ဟွံဂွံရောၚ်။ App (လမ်းပြ) လၟုဟ်ဏံဝွံ သွက်ညးသုၚ်စောဲတအ် ဂွံဂွံအခေါၚ်ရုဲစှ်ကီု ဂွံပညုၚ်ထ္ၜးကဵုဂၠံၚ်စၞောန်မွဲမွဲသာ်ကီုဒှ်မာန်ကၠာလေဝ် စပ်ကဵုအမှုဂဗုတ်မွဲမွဲတုဲ ဒဵုကဵုဂွံအာသွဟ်ခိုဟ်မွဲဏောၚ်ဂှ် ဒုၚ်လဝ်လျိုၚ်ဟွံမွဲရောၚ်။
 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲဂှ် တန်တဴကဵုလ္တူအကာဲအရာလၟေၚ်ပရောဒဒှ်အမှုဂဗုတ်မအပ်ပြာပ်ကၠုၚ်ကဵုဇကုဂှ်တုဲ သုၚ်စောဲအာနကဵုသၞောဝ်ဥပဒေမာန်ဂှ်ကီု နဲကဲခိုဟ်အိုတ်ဂှ်လေဝ် ကဵုကသပ်လညာတ်ကဵုညးအပ်ပြာဂဗုတ်ကုဇကုတအ်မာန်ရ။ နကဵုမၞးဂှ် ဒးဆဵုဂဗကၠုၚ်ကိစ္စအမှုမွဲမွဲမ္ဂး ညံၚ်ဂွံဆိုက်ဗ္ဒက်တဴဇရေၚ်ညးဗက်ဂဗုတ် မစိုန်သ္ကီုကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတအ်ထေက်ရောၚ်။
 • သွက်ဂွံသ္ပစၞးအမှုဂဗုတ်ဇကုဇကု ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်တအ်ဂှ် သ္ဒးနွံပၟိက်တဴညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ အဓိကဂှ် ဂကူညးဗက်ဂဗုတ်မာန် နွံၜါသာ်ရ။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်အဆံၚ်သၠုၚ် ဟီုဂှ် အယာံမာတ်ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ အဆံၚ်ခရိုၚ်တအ်ဟေၚ် ဘိုၚ်ဗက်ကဵုအမှုဂွံမာန်တုဲ ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်ဥပဒေညးဗက်ဂဗုတ် သၞာံ (၁၈၇၉) ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်သၞောဝ်ကၠတ်ထဝ် ဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝာ်ဓဝ်အဆံၚ်ၚ်သီုဖၟိုတ်ဂှ် အခေါၚ်ဗက်အမှုတအ်နွံတုဲ ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောဝ်ဥပဒေကံၚ်ဇြဳညးဗက်ဂဗုတ်သၞောဝ်ကၠတ်ထဝ် (၁၉၂၆) ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။ သၟာၚ်နူဂှ်ပၠန် တၚ်စၞောန်ပျးလဝ် ပ္ဍဲကဵုဥပဒေဆေၚ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်နာနာသာ်တအ်ဂှ်လေဝ် ညးဗက်ဂဗုတ်သၞောဝ်ကၠတ်ထဝ်တအ် ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်နွံရောၚ်။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာမၞးသ္ဒးက္လိဂွံထေက်တအ်ကီု၊ ညံၚ်မၞးသ္ဂောံကၠိုဟ်ခၠၚ်တဴဆေၚ်စပ်တၠုၚ်လအာဗီုပြၚ်သၞောဝ်ဥပဒေတအ်ကီုဂှ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုသွက်မၞးမာန်ရ။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတုဲ ညံၚ်မၞးဂွံရုဲစှ်ကၠောန်ကမၠောန်ဒးကီု၊ နူဂှ်မွဲအဆံၚ် ညံၚ်မၞးဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂုဏ်ဖဵုမွဲမွဲသာ်ကီုဂှ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဘိုၚ်ကဵုကသပ်မာန်ရောၚ်။
 • လ္တူအမှုဂဗုတ်မစောဲစပ်ကၠုၚ်လဝ်ကဵုမၞးဂှ်တုဲ နအလဵုဇကုမၞးလေဝ် လုတ်လောန်လဝ်ဒုဟ်ပြာကတ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ဒှ်ကၠာလေဝ် ထေက်ကဵုဒးလိၚ်ကော်ညးဗက်ဂဗုတ်တအ်ဂှ်ပၠန်ရောၚ်။ ဒှ်သာ်ဂှ်မှဟေၚ် မွဲဒမြိပ်မၞးမဒုၚ်လဝ်ဝန် ဒဒှ်မၞးမလုတ်လောန်လဝ်စပ်ကဵုဒုဟ်ဂှ်ကီု၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး အဃောမဆိုၚ်မုက်ဝေၚ်မံၚ်အမှုဂဗုတ်မွဲဒမြိပ်ဂှ်ကီု ညးမွဲလ္ပာ်တအ် သ္ဂောံရှေ်သှေ်အခေါၚ်အရာမၞးမာန်ဂှ် ညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ရ။
 • ပါရာလဳဂေဝ်ဟီုဂှ် မဒှ်မၞိဟ်ကဵုဇြဟတ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်၊ ဘိုၚ်ပညဳပညပ်သောၚ်က္လးကဵုအကြာစပ္တံတအ်တုဲ မၞိဟ်သာ်ဂှ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဂွံလဝ်တန်ဗ္တောန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ရောၚ်။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ညးတအ်ဂှ်ဝွံ ဒှ်ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲဟွံသေၚ်ရောၚ်။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုလၟေၚ်ကမၠောန်ဥပဒေဂမၠိုၚ်ကီု၊ တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ကီုဂှ် နူကဵုညးမရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်အခန်ကဏ္ဍပါရာလဳဂေဝ်တအ် ဖန်ဗဒှ်ကဵုမာန်ရောၚ်။ အကြာညးအုပ်ဓုပ်ဒေသတအ်ကီု၊ အကြာဂကောံဒေသတအ်ကီုဂှ် ဘိုၚ်ရီုဗၚ်အာကၠုၚ်ကဵုစၞးမၞးမာန်ရောၚ်။
 • နူကဵုပါရာလဳဂေဝ်တအ် ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ကဵုကသပ်ကၠောန်ကမၠောန်ကရောံညးဗက်ဂဗုတ်မၞုံကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်တအ်မာန်နွံရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် နကဵုညးတအ်ဂှ် လုပ်စၞးအဇာ ညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်ဟွံဂွံရောၚ်။ ဥပမာ - ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဒးကဵုကသပ်လညာတ်ဥပဒေကီု၊ ပရေၚ်ဒးကၠောန်ကမၠောန်အပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် သွက်မၞးသီုဖၟိုတ်ဂှ် ဆညးဗက်ဂဗုတ်မၞုံကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်တအ်ဟေၚ် ဒးကဵုရေၚ်တၠုၚ်သ္ပအာထေက်ရောၚ်။
 • ဇၟာပ်အမှုရာဇဝတ်၊ ဇၟာပ်ညးဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်တအ်ဂှ် အခေါၚ်ခၠေဝ်သှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ်နွံပေၚ်ၚ်ရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုနွံအခေါၚ်လိၚ်ကော်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ်ဝွံ ကြဴနူဒးဒုၚ်ရပ်တုဲ အပ္ဍဲအခိၚ်ပွိုၚ် ၂၄ ကီု အခိၚ်ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်ကီုတအ်ဂှ် အခေါၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵုညးဗက်ဂဗုတ်ဇကုဇကု တၞဟ်ခြာနွံရ။
 • အမှုဒးဒုၚ်စောဲလဝ်ဂှ် ယဝ်ရဒှ်ဂကူအမှုဒးဒုၚ်ကဵုအမိၚ်ဂစိုတ်မာန်ဏောၚ်ဟီုမ္ဂး ညးဗက်ဂဗုတ် သွက်ညးဒးဒုၚ်စောဲအမှုမွဲတၠဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဒးလိၚ်ကော်ကဵုမးမးရောၚ်။

ပွမဂၠိုက်ဂၠာဲညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်

 • သွက်ဂွံလုပ်ဗဵုဂၠံၚ်စၞောန်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ် လုပ်ဍဵုဒၞဲါဏံ ညိ။
 • နကဵုမၞးဂှ် အခိၚ်ပြဟ်ၜိုတ်ပြဟ်မာန် ဒးလိၚ်ကော်တဴညးဗက်ဂဗုတ်တအ်မွဲမွဲတၠရောၚ်။
 • ယဝ်ဒှ်အမှုဆေၚ်စပ်ကဵုရာဇဝတ်တအ်မ္ဂး စနူအခိၚ်ဒးဒုၚ်ရပ်တုဲဗက် အခေါၚ်ခၠေဝ်သှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ်နွံရ။
 • ကိစ္စကဵုရေၚ်တၠုၚ်ဆေၚ်ကဵုဥပဒေဂှ် ပြဟ်ဗီုပြဟ်ဂှ် သ္ဂောံဒုၚ်စသိုၚ်ဖဵုဂုဏ်ဂမၠိုၚ်နွံရ။ ဗွဲတၟေၚ် စပ်ကဵုအမှုရာဇဝတ်မ္ဂး ပွမကေတ်အရီုဗၚ်ဆေၚ်ကဵုဥပဒေ နအခိၚ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် လ္တူတၚ်နၚ်ဂဗုတ် မစောဲစပ်လဝ်ကဵုဇကုဇကုတအ် ရုပ်သီကဵုကၠုၚ်မာန်ကီု၊ ဂွံတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်အဝံၚ်ပြဟ်ဟ်ကီုစပ္တံသာ်ဏံ က္လိဂွံဂုဏ်ဖဵုသၟးဟွံက သီုကဵုဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞါ နူကဵုဘဲအန္တရာဲဗၠာဲသၟိၚ်တအ်မပျဲပျာံဂမၠိုၚ်ကီုရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုအမှုဂဗုတ်မွဲမွဲဂကူ ဂၠိုၚ်နူမၞိဟ်မွဲတၠ ဒးဒုၚ်စောဲကၠုၚ်နွံမ္ဂး ညးဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ်တအ် တၞဟ်ခြာဗီုညးကဵုညး လိၚ်ကော်ညးဗက်ဂဗုတ်ဇကုတုဲ ခၠေဝ်သှ်ထေက်ရောၚ်။
 • အခိၚ်ကိုပ်ကၠာဏံ ပဋိပက္ခဂုဏ်ဖဵုပူဂဵုဟွံမွဲဏီဒှ်ကၠာလေဝ် လက္ကရဴမ္ဂး မံက်ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်။ ဥပမာ- ညးဒးဒုၚ်စောဲမွဲတၠဂှ် ယဝ်ရဒုၚ်ဝန်တဴမ္ဂး ခိုဟ်သွက်မၞိဟ်ဂှ်ဟီုကၠာလေဝ် သှေ်သွက်မၞိဟ်ဒးဒုၚ်စောဲမွဲတၠဂှ် ယဝ်ရဆက်ဝေၚ်တဴဂဗုတ်မ္ဂး ခိုဟ်သွက်ညးမာန်ဏောၚ် ဒှ်ကၠုၚ်အကာဲအရာဂှ်မာန်ရောၚ်။

တာလျိုၚ်ဒ္ဂေတ်ဝတ်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်

 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ် သွက်လ္ပာ်မၞးမွဲမွဲတၠဂှ် ကိုပ်ကၠာအိုတ် သွက်ဂုဏ်ဖဵုမၞး ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ၜိုတ်အစောန်စရာဲညးနွံ ဒးရေၚ်တၠုၚ်ကဵုဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲအရာမကၠောန်သ္ပတဴသာ်ဂှ်ဝွံ သီုကဵုဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်တဴ ဒ္ဂေတ်ဝတ်သိက္ခာ ညးဗက်ဂဗုတ်သၟးဟွံက ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်ဝတ်တာလျိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေမကဵုလဝ်တအ်ဂှ်ကီုရောၚ်။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်တအ်ဝွံ အလဵုဇကုကီုဒှ်၊ လ္တူညးမွဲသၟာၚ်ကီုဒှ် လီဠာန် ဟွံသေၚ် သုၚ်စောဲနဲကဲမွဲဗီုတုဲ ညံၚ်ဂွံအထေၚ်ဗၠေတ်ကဵု ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံရောၚ်။
 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒုၚ်တဲစလာဘ်ဗဇဴကီု ဒုၚ်တဲကၠောန်သ္ပပြဝဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်လီုလီုကီု ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်ဟွံဂွံရောၚ်။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုကိစ္စညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ကၠောန်သ္ပပြဝဟွံဒးဗီုတုဲ မိက်ဂွံဆက်တီနွံမ္ဂး လုပ်ဗဵုရံၚ် ဒၞဲါပုစ္ဆာလၟေၚ် ၁၈း တေၚ်အမှုဂဗုတ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်ဇကုဇကုဂွံဟာ? တေံဂှ်ညိ။
 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲတၠဝွံ ဆေၚ်ကဵုတၚ်နၚ်အမှုဂဗုတ်မွဲမွဲကီု၊ ဆေၚ်ကဵုဥပဒေသၞောဝ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဒးလ္ၚတ်တီလဝ်ဖၟိုတ်ရောၚ်။
 • တန်တဴကဵုလ္တူအကာဲအရာတၚ်နၚ်အမှုဂဗုတ်မွဲမွဲတုဲ နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ညံၚ်ဂွံသုၚ်စောဲတဴသၞောဝ်ဥပဒေနတဲမာန်ဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဂဗုတ်ဂှ်တုဲ ခိုဟ်အိုတ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန် တာလျိုၚ်ဒးကဵုကသပ်ကဵုညးအပ်ပြာပ်ဂဗုတ်ကုဇကုတအ်ဂှ်နွံရောၚ်။
 • ကာလဒးဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဗက်ဂဗုတ်ကောန်ၚာ်သၟတ်တအ်မ္ဂး နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးသုၚ်စောဲဟီုဂးဂလာန်ဝေါဟာကောန်ၚာ်သၟတ်ဂှ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်မာန်၊ ကေတ်အခိၚ်တုဲ ဒးသောၚ်က္လးကဵုကောန်ၚာ်ဂှ်ဆေၚ်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေဂမၠိုၚ် ထေက်ရောၚ်။
 • ကာလဒးဆိုၚ်မုက်ဝေၚ်အမှုပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်နွံကၠုၚ်မ္ဂး ဆေၚ်ကဵုကိစ္စဒးပ္တိုန်ထ္ၜးသက်သဳ ကေုာံ စၟဳစၟတ်ကီု၊ ဆေၚ်ကဵုဒးပၠောပ်သက်သဳသွက်ရဲဝေၚ်အမှုကီု၊ ပွမပ္တိတ်ဂလာန်သၟာန်က္လေၚ်စၟဳစၟတ် လ္တူတၚ်နၚ်သက်သဳညးဝေၚ်အမှုမွဲလ္ပာ်တအ်ပၠောပ်နၚ်ဂှ်ကီု၊ နွံပၟိက်ကၠုၚ်မ္ဂး ပွမဒစဵုဒစးကီုတအ်ဂှ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်ကဵုရောၚ်။
 • ဇၟာပ်မပၚ်မှိၚ်စၟဳစၟတ်အမှုဂှ် ဒးမၞုံကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဂွံလိက်တၞးရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် မအာတ်မိက်ကၠုၚ်တအ်ကီု ညံၚ်ညးဝေၚ်အမှု ဂွံဂွံတၞးဆာဲတအ်ကီုဂှ် ညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုရောၚ်။
 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲတအ်ဝွံ ပ္ဍဲအရာကိစ္စသ္ဂောံစၟဳစၟတ်တၚ်နၚ်သာဓကတအ်ကီု၊ သ္ဂောံအာစိုပ်လ္ၚတ်တဴဒၞဲါမဒှ်လဝ်ပရေၚ်ပရောအမှုတအ်ဂှ်ကီု၊ သ္ဂောံအာဆဵုဂဗကဵုညးမဒှ်သက်သဳနမတ်တအ်ကီု စပ္တံတအ်ဂှ် ဒးရေၚ်တၠုၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲကဵုရောၚ် တာလျိုၚ်နွံရ။
 • မွဲဒမြိပ်အခိၚ်မဝေၚ်ဒၟံၚ်အမှုဂှ် ဆက်စပ်ကဵုအမှုဂှ်တုဲ ဒးက္လေၚ်ပရိုၚ်လဴထ္ၜးမံၚ်ကဵုရဲဝေၚ်အမှုကီု ပရေၚ်တဴတက်အမှု အကာဲအရာလက္ကရဴအိုတ်ဗီုလဵုနွံတအ်ဂှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးဟီုထ္ၜးရောၚ် တာလျိုၚ်နွံရ။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုဂဗုတ် မရပ်စပ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ တၚ်နၚ်လ္ပာ်ရဲဝေၚ်အမှုဂမၠိုၚ်၊ ပရေၚ်ဟီုဂးတက်ကျာဆက်ဆောံကဵုရဲဝေၚ်အမှုဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံမံက်တိတ်မ္ၚးဂှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲရောၚ် တာလျိုၚ်နွံရ။ လုပ်ဗဵုကျောဝ်ရံၚ် ဒၞဲါပုစ္ဆာလၟေၚ် ၁၁း တာလျိုၚ်ညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ် ညံၚ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ဟွံဂွံမံက်ဟီုဂှ် မုရော? တေံဂှ်ညိ။
 • တၚ်နၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုညးဝေၚ်အမှုပ္ဍဲဇကုညံၚ်ဟွံဂွံမံက်တိတ်လ္ပာ်မ္ၚးမာန် ဒးသီဂိုၚ်တဴလိက်တၞး၊ လိက်စၟတ်သမ္တီဆက်စပ်ကဵုအမှုတအ် ဗွဲမဂီုကၠီုတုဲ ပရေၚ်ဆက်စၠောံဟီုဂး အကြာညးဗက်ဂဗုတ်ကဵု ညးဝေၚ်အမှုတအ်ဂှ် ဟီုပ္တိတ်ဟွံဂွံ စပ္တံသာ်ဏံ ညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်လဝ်ရောၚ်။
 • ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလမဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဗက်ကဵုဒၟံၚ်အမှုညးမွဲမွဲဝွံ ညံၚ်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ် သ္ဂောံဟီုပ္တိတ်တၚ်နၚ်မပၞုက်ဓလုက်လဝ်ဂမၠိုၚ်တုဲ အခေါၚ်ကၠောန်သ္ပကရေပ်ဓရတ်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ်ဟွံမွဲရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုဒၞဲါဏံဝွံ တၚ်နၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ်ဟေၚ် ကၠောန်သ္ပမာန်ရ။ ယၚ်တအ်ဂှ်ဝွံ -
 • နကဵုမၞး ဒစဵုဒစးသၞောဝ်ဥပဒေတုဲ ဒဒှ်ရကၠောန်သ္ပလုတ်လောန်ဒုဟ်ဏောၚ် ဟီုဂးလဝ်တအ်ဂှ် ဟွံကဵုလဝ်ပရေၚ်စဵုဒၞါရ။
 • လိၚ်ကော်ညးဗက်ဂဗုတ်တုဲဒှ်မှ လုတ်လောန်ကၠေံဒုဟ်မွဲမွဲမ္ဂး ဆေၚ်စပ်ကဵုဒုဟ်လုတ်လောန်ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံတေၚ်လဴစကဵုညးအဝဵုအာဏာတအ်ဂှ် တာလျိုၚ်နွံပ္ဍဲညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။
 • ပရေၚ်ဒးပၞုက်ဓလုက်တၚ်နၚ်တအ်ဂှ် ဟွံမွဲပၟိက်ရ နူကဵုမၞး ယဝ်ရချူကဵုတၞးလိက်လုပ်ဗဗွဲသၞောဝ်မ္ဂးလေဝ် ပဲါစွံလဝ်မွဲကဏ္ဍကီုရ။
 • နကဵုမၞး ကာလဒးဟီုဂးစပ်ကဵုကိစ္စအမှုဂဗုတ်မ္ဂး သၟာၚ်နူညးဗက်ဂဗုတ်ဇကုတုဲ ညးမွဲသၟာၚ်လေဝ် အကာဲအရာမိၚ်ကေတ်မာန်နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် စွံဂရုဗွဲတၟေၚ်ညိ။
 • အခေါၚ်အရာဟီုဂးဆက်စၠောံဗွဲမဂီုကၠီုပၞုက်ဓလုက်ဝွံ ဒဵုကဵုအကာဲအရာပရေၚ်တက်ကျာဟီုဂး အကြာညးဗက်ဂဗုတ်ကဵု ညးဝေၚ်အမှုတအ် ပ္ဍဲထံၚ်စာတ်ဂှ် ပါလုပ်မံၚ်ရောၚ်။
 • သာ်ဂှ်ကီု ပရေၚ်ဟီုဂးတက်ကျာ နကဵုညးကၠာဲဘာသာကီုဒှ်၊ ဂတမုက်သၞာဲဒဴညးဗက်ဂဗုတ်ဇကု ခါန်ကၞက်လဝ်သွက်ဂွံဘိုၚ်ရီုဗၚ်စပ်ကဵုအမှုဇကုကီုဒှ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဒးစွံလဝ်ဗွဲမပၞုက်ဓလုက်တုဲ တၚ်နၚ်တအ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတေံ ကဵုလဝ်ပရေၚ်စဵုဒၞါရ။
 • ဒှ်မာန်မ္ဂး ကိုပ်ကၠာနူဟွံဂွံဆက်စၠောံဟီုဂးကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲသာ်ၜါရာဏီဂှ် တၚ်နၚ်မဟီုဂးလၟုဟ်တအ်ဝွံ ဒှ်တၚ်နၚ်ဒးမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ်ရောၚ် ဟီုဂးသောၚ်က္လးကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞးဂှ်ကၠာထေက်ရောၚ်။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲတၠဝွံ ကာလဒးပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ်ဗက်အမှုဂဗုတ် မက္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်အကြာမၞိဟ်ၜါတၠတအ်ဂှ်မ္ဂး ပဋိပက္ခဂုဏ်ဖဵု မံက်ဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ပွမကၠောန်သ္ပရေၚ်တၠုၚ်တဴသာ်ဂှ်တအ်ဂှ် တာဒၞါလဝ်ရောၚ်။
 • နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲဝွံ အတိုၚ်တၚ်စၞောန်နူကဵုညးလိၚ်ကော်လဝ်တအ်ဂှ်ဟေၚ် ဒးဒုၚ်ကေတ်တဲရောၚ်။
 • ပ္ဍဲကဵုသၞောဝ်ဥပဒေနွံမံၚ်လၟုဟ်တအ်ဂှ် တာဒၞါလဝ်ဟွံမွဲကီုလေဝ် အပ္ဍဲကဵုပရေၚ်အမှုဂဗုတ် ညးဒးဒုၚ်စောဲပါလုပ်လၟိဟ်မၞိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ်တအ်မ္ဂး သွက်ညးမွဲတၠဓဝ်ဟေၚ် ညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဒးဗက်ကဵုအမှုထေက်ရောၚ်။
 • အခိၚ်ဗွဲကိုပ်ကၠာဏံမ္ဂး ညံၚ်ကဵုဒှ်ပဋိပက္ခဂုဏ်ဖဵုဟွံမာန် ထေၚ်ကေတ်ဂွံကၠာလေဝ် လက္ကရဴတေံမ္ဂး မံက်ဒှ်ကၠုၚ်မာန် ရောၚ်။ ဥပမာ- ညးဒးဒုၚ်စောဲမွဲတၠဂှ် ယဝ်ရဒုၚ်ဝန်တဴမ္ဂး ခိုဟ်သွက်မၞိဟ်ဂှ်ဟီုကၠာလေဝ် သှေ် သွက်မၞိဟ်ဒးဒုၚ်စောဲမွဲတၠဂှ် ယဝ်ရဆက်ဝေၚ်တဴဂဗုတ်မ္ဂး ခိုဟ်သွက်ညးမာန်ဏောၚ် ဒှ်ကၠုၚ်အကာဲ အရာဂှ်မာန်ရောၚ်။

ပွမဆဵုဂဗကဵုညးဗက်ဂဗုတ်

 • နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ယဝ်ရဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်ဗက်အမှုမၞးဏောၚ်ဟီုမ္ဂး မၞးဒးထ္ပက်ကဵုစၟတ်တဲရောၚ်။ လိက်ထ္ပက်စၟတ်တဲဂှ်ဝွံ မဒှ်လိက်ချူဓမံက်လဝ်တၚ်ပဋိဉာဏ်အကြာညးဗက်ဂဗုတ်ကဵု မၞး (ညးဝေၚ်အမှု) ၜါလ္ပာ်ရောၚ်။ လိက်စၠောံတဲညးစၞး မၞးထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ဏာကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မဆေၚ်စပ်တအ်ရောၚ်။
 • အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်တေံလေဝ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာမာန်ပၠန်ရောၚ်။
 • နူကဵုရဲဝေၚ်အမှုဆက်စၠောံကၠုၚ်မ္ဂး ပွမက္လေၚ်ဟီုဂးကဵုပရိုၚ်ကီု၊ ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်တဴတက်အမှုတုဲ အကာဲအရာလက္ကရဴအိုတ် ဗီုလဵုနွံကီုဂှ် ဟီုထ္ၜးစကီု။
 • ပရေၚ်ပရဟ်ဒုၚ်ပလေဝ်ပလေတ် သွက်အခိၚ်ချိၚ်ရုၚ်အမှုဂတဏံကီု၊ အခိၚ်ချိၚ်ရုၚ်အမှုဂှ်တုဲ အကာဲအရာဗီုလဵုဆက်ဒှ်ကၠုၚ်မာန် သောၚ်က္လးဟီုထ္ၜးကီု။
 • ပွမကေတ်လိက်သ္ကုတ်၊ တၚ်နၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုမၞးကီု။
 • ပွမသီဂိုၚ်ဒေပ် တၚ်နၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုအမိၚ်ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ကီု၊ လိက်တၞးစၠောံတဲညးစၞးဗက်ဂဗုတ်ကီု သီုကဵုတၚ်နၚ်မဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုသီုဖၟိုတ်တအ်ဂှ် ပါလုပ်ရ။
 • ယဝ်ရမၞး လုပ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုအချုက်ဗၠာဲသၟိၚ်မ္ဂး ညံၚ်မၞးဂွံဗၠးတိတ်ပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞးဂှ် ဟီုဂးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုရောၚ်။
 • တာလျိုၚ်ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲဝွံ ပ္ဍဲအရာမၞးမရုဲစှ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵုတၚ်နၚ်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဗွဲမဍာံပြဂှ် ကဵုတဴအရီုဗၚ်သွက်မၞးရောၚ်။ ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲဝွံ ဒးပသ္ဇိုၚ်ကဵုညးအပ်ပြာပ်လဝ်အမှုကဵုဇကုတုဲ ဒးကၠောန်အာကမၠောန်ဂှ်ရ တၚ်စၞောန်ပညုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဒးကေတ်နူကဵုမၞးမွဲဟေၚ်ရ။
 • ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လ္တူတၚ်စၞောန်ပညုၚ်မၞးမကဵုနၚ်လဝ်ဂှ် ဒၞဲါလ္ၚဵု ကၠောန်ဂွံမာန်၊ ဟွံမာန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်သောၚ်က္လးရောၚ်။ ဥပမာ - တၚ်စၞောန်ဂှ်ဝွံ ဒစဵုဒစးမံၚ်သၞောဝ်ဥပဒေရောၚ်။ တၚ်စၞောန်တေံဂှ်ဝွံ အတိုၚ်သၞောဝ် ကၠောန်ဗက်ဟွံဂွံရောၚ် စပ္တံသာ်ဏံ ဒးသောၚ်က္လးရောၚ်။
 • တၚ်နၚ်၊ သက်သဳ၊ တၞးလိက်ဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံအပ်ပြာပ်ဒုၚ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်ဇကုမာန်ဂှ် ပ္ကောံပ္ကေဝ်လဝ်ညိ။
 • ကာလဆဵုဂဗကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မ္ဂး တၚ်နၚ်မၞးမိက်ဂွံတီ၊ မိက်ဂွံကဵုသောၚ်က္လးတအ်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်ပ္ကောံပ္ကေဝ်လဝ်ပုစ္ဆာ၊ တၚ်လဵုဒှ်ဓဝိၚ်စိုတ်တအ်ဂှ် ပလေဝ်လဝ်ဒတုဲထေက်ရောၚ်။
 • ဆေၚ်စပ်ကဵုအကာဲအရာအမှုဂဗုတ်တုဲ ဟိုတ်ဖဵုနွံနွံ ညံၚ်ဂွံဟီုဂးပ္တိုန်ထ္ၜး သောၚ်ၚ်ကၠးကၠး ဗွဲမယျဵုလ္ဂူဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်ထေက်ရောၚ်။
 • အခေါၚ်အရာ၊ ဝတ်တာလျိုၚ်မၞးဂမၠိုၚ်ကီု အခေါၚ်မၞးရေၚ်တၠုၚ်ဂွံစပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် နကဵုမၞးဒးသၟာန်တဴညးဗက်ဂဗုတ်ထေက်ရ။
 • ပ္ဍဲအရာမၞးမဖျေံတဴတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံနွံကဵုတၚ်နၚ်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်မာန် အရာမၞးဒးကၠောန်တဴနဇိုၚ်နတဲဂမၠိုၚ်မ္ဂး တၚ်ခိုဟ်၊ တၚ်ပရေံသာ်လဵုနွံကၠုၚ်မာန် မၞးဒးကေတ်ကသပ်လညာတ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞးထေက်ရောၚ်။
 • စပ်ကဵုအမှုမၞးတုဲ က္တဵုဒှ်ပဋိပက္ခဂုဏ်ဖဵု မာန်၊ ဟွံမာန် ဒးသၟာန်တဴညးဗက်ဂဗုတ်မၞးထေက်ရောၚ်။ ပ္ဍဲအရာမသၟာန်ဂှ်ဝွံ ဆေၚ်စပ်ကဵုအမှုမၞးတုဲ ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ်မပါကၠုၚ်နဒဒှ်သက်သဳတအ်ဂှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞး ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ်ကဵုအမှုနွံဟာ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကေၚ်ဗက်လဝ်အမှုသွက်မၞိဟ်ဂှ်နွံဟာ ဒးသၟာန်ထေက်ရောၚ်။
 • စပ်ကဵုအမှုဂဗုတ်မၞးတုဲ နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲတၠ ရေၚ်တၠုၚ်ဗက်ကဵုအမှုရောၚ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်မ္ဂး နကဵုမၞးဂှ် ဒးထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲတၞးလိက်စၠောံတဲအပ်ပြာပ်ညးစၞးသွက်ဂွံဗက်ဂဗုတ်ဂှ်ရောၚ်။ လိက်ဂှ်ဝွံ မဒှ်လိက်တၚ်တုပ်စိုတ်ပဋိဉာဏ်အကြာမၞး (ညးဝေၚ်အမှု) ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ်မွဲဂကူရောၚ်။
 • တၞးလိက်မၞးထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲဂှ် နူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ဂွံဆက်ရေၚ်တၠုၚ်ဗက်ကဵုမၞးမာန် ညးတအ် ဒးဆက်ယိုက်ပ္တိုန်ဏာကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မဆေၚ်စပ်တအ်ရောၚ်။
 • တၞးလိက်စၠောံတဲညးစၞးဗက်ဂဗုတ် မပ္တိုန်ဏာလဝ်ကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂှ်ဝွံ ဒဵုကဵုအမှုအာစိုပ်ဒတုဲကီု၊ ညးဗက်ဂဗုတ် ဟွံသေၚ် ညးဝေၚ်အမှုမွဲမွဲ ဒဵုကဵုစုတိအာကီုဂှ် လမျီုလုပ်မံၚ်ရောၚ်။
 • နူကဵုညးဝေၚ်အမှုကီုဒှ် ညးဗက်ဂဗုတ်ကီုဒှ် ညံၚ်ဂွံကဵုအခေါၚ်ရုပ်သီကၠေံလိက်တၞးစၠောံတဲညးစၞးဗက်ဂဗုတ်ဂှ်မာန် အာတ်မိက်ပ္တိုန်ကၠုၚ်မ္ဂး နူကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် သၠးကဵုအခေါၚ်ရုပ်သီမာန်ရောၚ်။

တၚ်ဒးဆဵုဂဗအခက်အခုဲကဵုညးဗက်ဂဗုတ်ဂမၠိုၚ်

 • ညးဗက်ဂဗုတ်တအ်ဝွံ သွက်ဂွံဒးဆက်စၠောံကဵုမံၚ်ပရိုၚ် ကုညးဝေၚ်အမှု ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်လၟိုန်ဂှ် တာလျိုၚ်နွံရောၚ်။
 • ဆက်စပ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်တဴတက်အမှု လက္ကရဴအိုတ်ဗီုလဵုနွံတဴဂှ်လေဝ် နူကဵုညးဂဗုတ် သွက်ဂွံဒးလဴထ္ၜးကဵု ညးဝေၚ်အမှုလၟို်န်ဂှ် တာလျိုၚ်နွံရောၚ်။
 • နကဵုမၞး ယဝ်ရအဆက်ပိုတ်ဒၟံၚ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞးလအ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဟွံသေၚ် အခိၚ်အမှုလက္ကရဴအိုတ် ဟွံသေၚ် ကြပ်ကၠုၚ်ကဵုအခိၚ်ချိၚ်ရုၚ်ပၚ်မှိၚ်အမှုမ္ဂး ဒးကဵုပရိုၚ်ကဵု ညးဗက်ဂဗုတ်မၞး ဗွဲမပြဟ်ထေက်ရောၚ်။ တုဲပၠန် လၟေၚ်ပရောဒဒှ်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲဖၟိုတ်ဂှ် ချူသမ္တီလဝ်ညိ။ နွံပၟိက်ကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံတေၚ်အမှုမာန် ချပ်ဗ္စာလဝ်ထေက်ရောၚ်။
 • စပ်ကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ကီု၊ အကာဲအရာပြဝတၞဟ်ဟ်သာ်ကီု ယဝ်ရဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ်စိုတ်လ္တူညးဗက်ဂဗုတ်မၞးနွံမ္ဂး အခေါၚ်တးပဲါကၠေံ ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ်နွံရောၚ်။
 • အကြာမၞးကဵုညးဗက်ဂဗုတ်မၞး လညာတ်ဟွံတုပ်ကၠုၚ်နွံမ္ဂး ဆေၚ်စပ်ကဵုအကာဲအရာဂှ်တုဲ မၞးကေတ်တၚ်သောၚ်က္လးနူကဵုညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ်ညိ။ မၞးဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ်ညးဝေၚ်အမှုဂဗုတ်ဂှ်ရ မၞးဟေၚ် ဒးဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကၞောတ်အထောတ်ရောၚ်။
 • ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ဒးဒစဵုဒစးကဵုသၞောဝ်ဥပဒေကီု၊ ဟွံသေၚ် ပရေၚ်ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်လီုလာ်ကီုတအ်ဂှ် နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ဟွံသေၚ်ရောၚ်။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်မွဲမွဲ ဒ္ဂေတ်ဝတ်လီုလာ်ယောၚ်ယာကၠုၚ်နွံမ္ဂး တေၚ်အမှုဂွံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုဒ္ဂေတ်ဝတ်သိက္ခာလီုလာ်ဏံဝွံ ဖံက်ပၠန်တဴနူသဘာဝတုဲ ကၠောန်တဴပြဝနာနာသာ်မာန်ကီု၊ ချူဗဒှ်လိက်ကၠဟ်လိၚ်တေၚ်တအ်မာန်ကီု စပ္တံသာ်ဏံ နကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တအ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံဟီုဂှ် ပါလုပ်မံၚ်ရောၚ်။
 • ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ် ယဝ်ရဒှ်မံၚ်ကၠတ်ထဝ်သၞောဝ်မ္ဂး တေၚ်ပ္တိုန်လိက်ကဵု ဇရေၚ်သ္ကိုပ်ကၠတ်ထဝ်သၞောဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တေံမာန်ရောၚ်။ သွက်ညးဗက်ဂဗုတ်အဆံၚ်သၠုၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် တေၚ်ပ္တိုန်ကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်အဆံၚ်သၟဝ်ဝ်တအ်ဂွံမာန်ရောၚ်။
 • o ညးဗက်ဂဗုတ်ဂကူလဵုမွဲဟွံဟီု တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကၞောတ်အထောတ်ဂှ်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ကိုပ်ကၠတ်ထဝ်သၞောဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ရတုဲ ဒဵုကဵုအဆံၚ်ရုပ်သီကၠေံအခေါၚ်ကၠောန်ကမၠောန်ညးဗက်ဂဗုတ်ဂှ် ကေတ်အရေဝ်မာန်ရောၚ်။