လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ

လွင်ႈတၢင်း “လၢၼ်းပျႃႉ”

“လၢၼ်းပျႃႉ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ် MyJustice လႄႈ Koe Koe Tech ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶူင်သၢင်ႈဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ တေပိုၼ်ၽႄပၼ်လႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်၊ တေၵွင်ႉသၢၼ်ပၼ်၊ တေလႆႈမႃး ဢဵၼ်ႁႅင်း သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်လႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် မုၵ်ႉၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸိူဝ်းၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် ၽၢႆႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်း လႄႈတင် မုၵ်ႉၽုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈပေႃး မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ လႄႈ ပၢၼ်မႂ်ႇၸၢဝ်းၵူၼ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၵူႊၵေႃႉ တေတၢႆးၶိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းႁၢႆဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇၶိုၼ်းလႆႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈၸမ်း တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈတတ်းသိၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁူႉလူဝ်ႁၼ်၊ လိူဝ်ၼႆႉ တေလႆႈၵေႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်တတ်းသိၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈတေႃႇသူႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢင်ႊမႂ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ ၵူၼ်းတင်းလၢႆၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးလႄႈ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇတေၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ဢၼ်တေၵေႈလိတ်ႈလႆႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးမႃးပၢႆးၸၢင်ႊမူဝ်ႇပၢႆး ၵူႊတီႈၵူႊတၢင်းလႄႈ ပဵၼ်မႃးတိုဝ်ႉတၢင်း ႁႅင်းပၢႆးၸၢင်ႊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ “လၢၼ်းပျႃႉ” ဢၼ်တေၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၾိင်ႈမိူင်း၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢၼ်တေၵွင်ႉသၢၼ်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း တင်းၽူႈတၢင်ၼႃႈ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႊၸွႆႈထႅမ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈပွင်ႇၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈမၢၼ်ႊ “လၢၼ်းပျႃႉ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸီႉၸမ်ႈၼႄသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႆလႄႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဢႅပ်ႈလီႇၶေးသျိၼ်း ဢၼ်ၼႆႉ တေၸီႉၸမ်ႈၼႄတၢင်းလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ တေပဵၼ်မႃး မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢၼ်မီးပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း၊ ဢၼ်ၽဵင်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

လွင်ႈ MyJustice

ၽႅၼ်ၵၢၼ် MyJustice ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ် ႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇ (EU) လႄႈ ၶွင်ႇၸီႇပရိတ်ႈတိတ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ တေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈႁူႉတၢင်းႁၼ်၊ မီးၸႂ်ယုမ်ႇယမ်၊ ဝၵ်ႉၵမ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ ႁႂ်ႈပေႃးၵေႈလိတ်ႈတေႃႇသူႈလႆႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းၽၢႆႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၽၢၼ်ၵိၼ်းသေ ၸၢင်ႊတူၵ်းပဵၼ်ၽေးၶဝ် တေၵေႈလိတ်ႈ လွင်ႈလႆႈထဵင်ထွင်ၵၼ်၊ တေႁႃလႆႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်းထမ်း ဢၼ်တေမီးၽွၼ်းလီၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ MyJustice ၼႆႉ မီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ် ပၢင်ပိုတ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ပျေႃးၵျႃႉမႄႇ” ‘‘https://www.facebook.com/pyawkyamalcampaign/’’ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ။

MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

လွင်ႈၶမ်ႇပၼီႇ ၵူဝ်းၵူဝ်းထႅၵ်ႉ

ၶမ်ႇပၼီႇ ၵူဝ်းၵူဝ်းထႅၵ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၶမ်ႇပၼီႇ ၽၢႆႇဢၢႆႊထီႊ ဢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႊသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် သွပ်ႈဝႄး လႄႈ ဢႅပ်ႇလီႇၶေးသျိၼ်း ၸိူဝ်းတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ၶမ်ႇပၼီႇ ၵူဝ်းၵူဝ်းထႅၵ်ႉၼႆႉ ဢိင်ယၼ်ၼိူဝ် လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ်မႃး ၼမ်ၼၼ်ႉသေ တိူဝ်းမႄႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယူႇယဝ်ႉ။ ၶမ်ႇပၼီႇ ၵူဝ်းၵူဝ်းထႅၵ်ႉၼႆႉ ယၢမ်ႈလႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ် choing Green, Unreasonable Institute, Cordes, Global Social Benefit Institute (GSBI), SPRING Accelerator, and Frontier Innovators fellowships ၶဝ် မွပ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၶမ်ႇပၼီႇ ၵူဝ်းၵူဝ်းထႅၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးၸၢင်ႊ ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢိင်ဢဝ် ဢဵၼ်ႁႅင်း ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႊ၊ ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊသေ ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၶိုၵ်ႉတွၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ - ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ

လွင်ႈႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵူႊတီႈၼႆႉဝႆႉ မီးဝႆႉ လုမ်းၽွင်းတၢင် လႄႈ လုမ်းၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တၢင်တူဝ်လႆႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူႇရူဝ်းပႃႇ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇ 139 လုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ လုမ်းၽွင်းတၢင် ႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၼႆႉ မႃးတႄႇတင်ႈပိုတ်ႇဝႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2013။ ၼႃႈၵၢၼ် လုမ်းၽွင်းတၢင်ၼႆႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် တႃႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်း၊ ၵုမ်းတူၺ်းပၼ် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈထုင်းယဵၼ်ႇငႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇ လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႊ တေတိူဝ်းႁၵ်ႉႁွမ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် လိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈတုမ် ယူႇရူဝ်းပႃႇၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၵူႊမိုဝ်ႉဝၼ်းၼႂ်သေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူႊမိူင်းမိူင်း တေမီးၽွၼ်းလီသုင်သုတ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်လႆႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႊ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၸူး ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇၸီႇ ပရိတ်ႈတိတ်ႈ

ၶွင်ႇၸီႇ ပရိတ်ႈတိတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း မိူင်းယူႊၶေႊ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈၵူႊမိူင်းမိူင်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇသၢၼ် ၾိင်ႈထုင်းယဵၼ်ႇငႄႈ လႄႈ ၵၢၼ်တႃႇတေမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶွင်ႇၸီႇ ပရိတ်ႈတိတ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈႁူႉတၢင်းမေႃ ဢိၵ်ႇလွင်ႈမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ် ၵႄႈၵၢင် ၵူၼ်းမိူင်းယူႊၶေႊ တင်းၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႇသိုင်ႇတၢင်ႇမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်မုင်ႈႁၼ်ၽၢႆႇလီ၊ ၽၢၼ်ႇသၢင်ႈပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း၊ တႃႇသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵွင်ႉမိုဝ်းၵၼ်၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် မိူင်းယူႊၶေႊ တင်း ၶွင်ႇၸီႇပရိတ်ႈတိတ်ႈ ၵႂႃႇပၵ်းလုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ၶွင်ႇၸီႇပရိတ်ႈတိတ်ႈၼႆႉ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉ တီႈမိူင်း 100 ပၢႆသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၶၼ်ႈတွၼ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း၊ ယဵၼ်ႇငႄႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ပၢႆးပၺႃႇၺႃႇ လႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ တင်းၵူၼ်းမိူင်း 80 လၢၼ်ႉ၊ ၽၢၼ်ႇတီႈၵၢၼ်ပိုၼ်ငဝ်းႁၢင်ႊသဵင် လႄႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄ ပပ်ႉလိၵ်ႈသေ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတင်း ၵူၼ်းမိူင်း 791 လၢၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 1934 သေ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းပရႁိတ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ၵူၼ်းၼမ် ၸုမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ Royal Charter တီႈမိူင်းယူႊၶေႊၶဝ် ၵုမ်းၵမ်။ ၶွင်ႇၸီႇပရိတ်ႈတိတ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႉၸွႆႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းယူႊၶေႊၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸွမ်း 18% ယူႇယဝ်ႉ။

ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း

British Councilမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော MyJustice Programme နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော လူမှုအကျိုးပြု နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Koe Koe Techတို့နှင့်အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ များစွာသောထောက်ပံ့ကူညီမှုတို့ဖြင့် တရားမျှတမှုအတွက် mobile applicationဖြစ်သော Lann Pay(လမ်းပြ) Applicationကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။

Lann Pya(လမ်းပြ) Applicationကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် များစွာသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတို့က MyJusticeနှင့် Koe Koe Techတို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူထုအတွက် အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် အကြံဉာဏ်များနှင့် တုံ့ပြန်ချက်များပေးခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့ပါသော

 • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
 • ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
 • International Development Law Organization (IDLO)
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (ILO)
 • ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့(IMO)
 • ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရံပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA)
 • မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအဖွဲ့
 • မန္တလေး ရှေ့နေကြီးများအသင်း
 • မော်လမြိုင်ရှေ့နေအသင်း
 • ရှမ်းပြည်ရှေ့နေအသင်း
 • စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့
 • မွန်ပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ‌ပေးရေးအဖွဲ့
 • ရန်ကုန်ရှေ့နေအသင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့
 • International Bridges to Justice (IBJ) အဖွဲ့
 • မော်လမြိုင် တရားမျှတမှုစင်တာ
 • ရန်ကုန် တရားမျှတမှုစင်တာနှင့် နော်ဝေးဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ ကောင်စီ (NRC)
 • Myanmar Book Aid & Preservation Foundation
 • Eden Ministry
 • Justice Base
 • Braveheart Foundation
 • Azuri Creative

တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description