ပရောပရာပိုဲ

ပရောဒဒှ်လာန်ပျ

လာန်ပျဟီုမ္ဂးဂှ် မဒှ်ကပေါတ်ကွတ်နူကဵု MyJustice ကေုာံ Koe Koe Tech တအ် ပံၚ်ကောံဖန်ဗဒှ်လဝ်မွဲရ။ သွက်ဂွံကဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ်ကုညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သွက်ဂွံဒှ်ကဵုပရေၚ်ဆက်စၠောံအကြာမာန်ကီု၊ သွက်သ္ဂောံနွံကၠုၚ်စရာဲပၞော်အခေါၚ်ကမၠောန်မာန်ကီု၊ သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အရီု ပ္ဍဲအရာမဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ် အကြာဗွိုၚ်ဂကောံမၞိဟ်ကဵု ဂကောံအလဵုအသဳ၊ ဂကောံဟွံသေၚ်ကဵုအလဵုအသဳ ကေုာံ ဂကောံမရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်ဒၟံၚ်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေတအ်မာန် စၟဳရန်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂၠံၚ်တရဴကၟိန်ဍုၚ်ဏံ အဃောမကွာ်ပ္တဝ်အာမံၚ်ကဵု သၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ အဃောမဒက်ပ္တန်ဒၟံၚ်ဗွိုၚ်မၞိဟ်ခေတ်တၟိလၟုဟ်ဝွံ အကြာအလဵုအသဳ ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဓဝ်ပတှေ်လ္တူညးသ္ကံ ကၠေံကၠက်ဒၟံၚ်သၟးဟွံက သီုကဵုဒးဆဵုဂဗဒၟံၚ်ကဵုတၚ်ကော်ဆဴနာနာဂမၠိုၚ်နွံရ။ ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲအရာမရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်တဴ ပရေၚ်ကမၠောန်ကိစ္စသၞောဝ်ဓဝ် ဂွံဍာံစၟတ်၊ ဂွံဗဗွဲဓဝ် သွက်ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် သာတုဲ ဓဝ်ပတှေ် အကြာအလဵုအသဳကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ကၠေံကၠက်ဒၟံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပ္ဍဲအရာမရေၚ်တၠုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံက္လေၚ်က္လိဂွံ ဓဝ်ပတှေ် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်မာန်ဂှ်ဝွံ နတဲစှေ်အိုတ်ဂှ် ပွမက္လေၚ်ဒက်ပ္တန်တဴ ကဏ္ဍစဵုဒၞါကုညးဍုၚ်ကွာန် ဆက်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ၊ ပွမကၠောန်ဖန်ဇန်ကဵု ညံၚ်အလဵုဇကုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် သ္ဂောံကတ်လ္ၚတ်စုက်လုက်ကဵုတၚ်နၚ်ပရိုၚ် ကေုာံ ပွမသောၚ်က္လးကေတ်ကဵုအရေဝ် ပြသၞာသၞောဝ်ဓဝ်ဂမၠိုၚ် ပါလုပ်ရ။

အပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပွမဒုၚ်တဲကၠိုဟ်စိုတ်ကဵု ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကွတ်စက် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ဗွဲမမြက်ဇက်ဂှ် က္တဵုဗဒှ်ကဵုပရေၚ်အထံက်အရီု ညံၚ်သ္ဂောံသောၚ်က္လးပြသၞာ တၚ်ခက်ခုဲဂမၠိုၚ်နာနာသာ်မာန်ရ။ အလုံညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ရပ်စပ်သုၚ်စောဲတဴနဲကဲကွတ်ဖုၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဆက်စပ်ကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ၊ အခေါၚ်အရာညးတအ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံက္လိဂွံတၚ်နၚ်ပရိုၚ်၊ ညံၚ်သ္ဂောံက္လိဂွံအဆက်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ် ကေုာံ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံအကြာအလဵုအသဳကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်မွဲဂှ် နူကဵုစရာဲဖန်ဗဒှ်ပ္တိုန်အပ္ပလဳကေယှေန်လာန်ပျတအ် က္တဵုဗဒှ်ကဵုအခေါၚ်အရာ၊ လၟေၚ်လ္ဂံါဇိုၚ်ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဟီုစဂွံရောၚ်။

လာန်ပျဟီုဂှ် ဟီုအရေဝ်ပလးမ္ဂး ပွမစၞောန်ပညုၚ် ထ္ၜးကဵုဂၠံၚ်တရဴရ။ သွက်ဂွံအာစိုပ်က္တဵုဗဒှ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မၞုံကဵုအခေါၚ်အရာတုပ်သၟဟ်၊ မၞုံကဵုဗဗွဲဓဝ်မာန်ဂှ် နကဵုလာန်ပျအပ္ပလဳကေယှေန်တအ် ကဵုအရီုဗၚ် ထ္ၜးပညုၚ်ကဵုဂၠံၚ်မာန်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်စၟဳစလဝ်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။

လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

ပရေၚ်ပရောဂကောံ My Justice

ကိုန်အစဳဇန် My Justice ဏံဝွံ လၟောဝ်စှေ်ကၠုၚ်နူပရေၚ်ပံၚ်တောဲအကြာဂကောံဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿတအ်ရ။ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်လၟုဟ်ဏံဂှ် စွံလဝ်တၚ်ရန်တၟံကဵု သွက်ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန်လညာတ်ဗဟုသုတ ကေုာံ ပၞော်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတအ်သၟးဟွံက နကဵုဗဗွဲဓဝ်နွံနွံ ညံၚ်ဂွံသှ်က္လးအာပြသၞာ၊ တၚ်အခက်အခုဲဂမၠိုၚ်ရောၚ်။ ကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ကမၠောန်ဏံဝွံ သ္ပကဵုအထံက်အရီု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် မၞုံပၟိက်ဒၟံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဂွံသှ်က္လးပြသၞာ ကေုာံ ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်တအ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ဂုဏ်ဖဵုဍာ်ဇမၠိၚ်မာန် ပံၚ်တောဲကၠောန်အာမွဲစွံကဵုညးရးဍုၚ်ကွာန်တအ်ရောၚ်။ My Justice ဝွံ ပြဟ်ဟ်ဏံ နကဵုအစဳဇန် “ဟီုဂးစိုအ်” ‘‘https://www.facebook.com/pyawkyamalcampaign/’’ ဂှ် ကၠောန်သ္ပကဵုဒၟံၚ်ပရေၚ်သၠုၚ်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်နွံရ။

MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

ပရေၚ်ပရောကုမ္ပဏဳ koe koe tech

ကုမ္ပဏဳ koe koe tech ဝွံ မဒှ်ကုမ္ပဏဳအာၚ်တဳ သုၚ်စောဲနဲကဲကွတ်စက်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်ဒ္တုဲဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်မာန် ပရေၚ်ပရောမပ္တံကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ၊ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကေုာံ ပရေၚ်ထတ်ယုက်တအ်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်ကၠောန်ကဵုဒၟံၚ်သပ်ဝေဲ ကေုာံ အပ်ပလဳကေရှၚ်သမာတ်ဖုၚ်ဂမၠိုၚ်မွဲရ။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလ္တူဒဒှ်ကောန်ဍုၚ်ဗၟာတအ် သုၚ်စောဲရပ်စပ်စကာကၠုၚ်သမာတ်ဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်အထံက်အရီုကဵုပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ဍုၚ်မာန် နကဵုကုမ္ပဏဳ koe koe tech တအ် ဇၞော်သမၠဲပ္တိတ်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဖိုဟ်ရ။ ကုမ္ပဏဳ koe koe tech ဝွံ သီုကဵုက္လိဂွံလဝ်တဆိပ်စၟတ်သမ္တီ နူကဵု the Echoing Green, Unreasonable Institute, Cordes, Global Social Benefit Institute (GSBI), SPRING Accelerator, and Frontier Innovators fellowships တအ်နွံရ။ ကုမ္ပဏဳ koe koe tech ပိုဲဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုတမ်ရိုဟ်ဇြဟတ်တၠပညာကွတ်အပ္ဍဲဍုၚ်တအ်တုဲ မဒှ်ဂကောံကွတ်စက်နဲကဲပညာ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဒ္တုဲဖဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်မွဲရ

ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ - ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ

ပရေၚ်ပရောဂကောံဥရောပသမဂ္ဂ (EU)

သွက်ဂွံသ္ပစၞးကဵုဂကောံဥရောပသမဂ္ဂ ကေုာံ ဍုၚ်မလုပ်ဂကောံဥရောပသမဂ္ဂဂမၠိုၚ်တုဲ အလုံမွဲဂၠးတိဏံ ရုၚ်ကလုတ် ကေုာံ ရုၚ်နာနာ နွံမံၚ်လၟိဟ် ၁၃၉ ရုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ နူကဵုသၞာံ ၂၀၁၃ တေံ ပံက်ကၠုၚ်ရုၚ်ကလုတ်ဥရောပသမဂ္ဂတုဲ နွံတန်တဴဒၟံၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ်။ တာလျိုၚ်ကမၠောန်ရုၚ်ကလုတ်အဓိကတအ်ဂှ်ဝွံ သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ အကြာဥရောပသမဂ္ဂကဵု ဍုၚ်ဗၟာမာန်တုဲ ကမၠောန်မပ္တံကဵု ပွမပံၚ်တောဲပါလုပ် ပ္ဍဲကိစ္စပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ကဵုအထံက်အရီုပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်အခိုက်ကၞာ ကေုာံ ပါလုပ်ကောပ်ကာဲ ကိစ္စပရေၚ်သွံရာန်ဗၞိက်တအ်ပါလုပ်ရ။ နူကဵုပရေၚ်ပံၚ်တောဲအကြာအလဵုအသဳကဵု ဂကောံမဟာမိတ်ဂၠးကဝ်မွဲအဆံၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ပရေၚ်အထံက်အပၚ်အရီုဗၚ် သွက်ဂွံဏာဗ္စိုပ်ကဵုပရေၚ်အပြံၚ်အသၠာဲ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာမာန်ဂှ် နူကဵုဥရောပသမဂ္ဂတအ် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်ၜိုတ်ဒၟံၚ်ဗွဲမဇိပ်ဂၠိပ်ရောၚ်။

ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿ

ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿဝွံ မဒှ်ဂကောံဂၠးကဝ် နူကဵုဍုၚ်ယူကေတုဲ ကဵုဒၟံၚ်အရီုဗၚ်ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ပရေၚ်ဆက်ဆောံအခိုက်ကၞာယေန်သၞာၚ်တအ်ရ။ ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿဝွံ ဖန်ဗဒှ်ဒက်ပ္တန်ကဵုဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ် ကဵု ပရေၚ်ကၠးမးပညာဗဟုသုတ အကြာညးဍုၚ်ကွာန် မၞုံဍုၚ်ယူကေ ကေုာံ ဍုၚ်တၞဟ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ်ရ။ သွက်ဂွံဖန်ဗဒှ်တဴသာ်ဂှ်မာန်ဝွံ နူကဵု ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿတအ် ဖန်ဇန်ကဵုဒၟံၚ်အရီုအဗၚ် ဆေၚ်ကဵုကဏ္ဍအဆံၚ်အလံၚ်မၞိဟ်တအ် ဂွံပြံၚ်သၠာဲကီု၊ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာပရေၚ်ပံၚ်တောဲ မဗိုန်ဇၟံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်နာနာစပ္တံတအ်နွံရ။

ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿဝွံ ကၠောန်ၜိုတ်ရေၚ်တၠုၚ်တဴဒၟံၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်မပ္တံကဵုအနုပညာ၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ဘာသာအေၚ်္ဂလိက်၊ ပရေၚ်ပညာကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ် အပ္ဍဲဍုၚ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲဂၠးတိဏံ ၜိုတ် ၁၀၀ ဍုၚ်ဒှ်ရောၚ်။ သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဂွံဆဵုဂဗကၠောန်ကမၠောန်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန် လၟိဟ် ၈၀ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ် တိုက်ရိုက်တုဲ နူကဵုအန်လာၚ်၊ တဳဝဳ၊ လိက်ကၞပ်မွဲအဆံၚ်တုဲလေဝ် ဂွံဆဵုဂဗလဝ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန် လၟိဟ် ရ၉၁ ပြကောဋိကိုဋ်နွံကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၃၄ ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿတုဲ မဒှ်ဂကောံပရဟိတ နွံသၟဝ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်သၟိၚ်တၠဍုၚ် Royal Charter ကဵု အလုံညးဍုၚ်ကွာန်ယူကေတအ် ပိုၚ်ပြဳလဝ်ရ။ ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံမဟာမိတ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿတအ် ကၠောန်ၜိုတ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုဒၟံၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်ဂမၠိုၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ကံၚ်ဇြဳဗြိတိဿဏံဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳယူကေတအ် ပါလုပ်ထံက်ပၚ်လဝ် ၁၈ တၟံကၠံနွံကီုရ။

ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း

British Councilမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော MyJustice Programme နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော လူမှုအကျိုးပြု နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Koe Koe Techတို့နှင့်အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ များစွာသောထောက်ပံ့ကူညီမှုတို့ဖြင့် တရားမျှတမှုအတွက် mobile applicationဖြစ်သော Lann Pay(လမ်းပြ) Applicationကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။

Lann Pya(လမ်းပြ) Applicationကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် များစွာသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတို့က MyJusticeနှင့် Koe Koe Techတို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူထုအတွက် အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် အကြံဉာဏ်များနှင့် တုံ့ပြန်ချက်များပေးခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့ပါသော

 • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
 • ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
 • International Development Law Organization (IDLO)
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (ILO)
 • ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့(IMO)
 • ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရံပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA)
 • မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအဖွဲ့
 • မန္တလေး ရှေ့နေကြီးများအသင်း
 • မော်လမြိုင်ရှေ့နေအသင်း
 • ရှမ်းပြည်ရှေ့နေအသင်း
 • စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့
 • မွန်ပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ‌ပေးရေးအဖွဲ့
 • ရန်ကုန်ရှေ့နေအသင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့
 • International Bridges to Justice (IBJ) အဖွဲ့
 • မော်လမြိုင် တရားမျှတမှုစင်တာ
 • ရန်ကုန် တရားမျှတမှုစင်တာနှင့် နော်ဝေးဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ ကောင်စီ (NRC)
 • Myanmar Book Aid & Preservation Foundation
 • Eden Ministry
 • Justice Base
 • Braveheart Foundation
 • Azuri Creative

တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description