ပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ

တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂ့ၢ်

တၢ်နဲၣ်ကျဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခီဖျိပှၥ်ဘျးစဲတမံၤလၢ အဘၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အီၤအသီလၢ Justice ဒီး Koe Koe Tech တဖၣ် အတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်လၢ ပကဟ့ၣ်ထီၣ်ဘၣ် တၢ်ကစီၣ်အဂ့ၢ်အဝီတဖၣ် ဆူကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ႇ တၢ်ဒုးဘျးစဲန့ၢ်တၢ်ႇ တၢ်ကမၤအါထီၣ်န့ၢ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်မၤန့ၢ်ခွဲးယၥ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်ကမၤစၢၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤတၢ်နၥ်န့ၢ်လိ သးလၢ ပဒိၣ်အတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ႇ တၢ်ကရၢကရိလၢ အမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဃး တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢကီၢ်ပယီၤပူၤ တၢ်စးထီၣ်ဒုးကဲထီၣ် ဒံၢ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် (တၢ်ပၢတၢ်ပြးသနိလၢ ထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢၥ် ဃု ထၢအခၢၣ်စးသ့) တၢ်သူၣ်ထီၣ်စိၤအသီ အတၢ်လဲၤကျဲဒီကတီၢ်အပူၤ ပဒိၣ်ဒီးထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် အဘၢၣ် စၢၤ တၢ်နၥ်န့ၢ်လိၥ်သးတဖၣ်လီၤမၢ်ဝဲအမဲၥ်ညါ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ႇ တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် လီၤ. လီၤဆီဒၣ်တၢ် မၤတၢ်တီတၢ်လိၤလၢ ၦzကိးဂၤဒဲး ဒ်သိးကတုၤထီၣ်ဘး ခွဲးယၥ်ဒ်သိးသိးတီတီလိၤလိၤ အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်နၥ်န့ၢ်လိၥ်သးတဖၣ် လီၤမၢ်ကွံၥ်ဝဲလၢ ပဒိၣ်ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အဘၢၣ် စၢၤန့ၣ်လီၤ.

လၢထံကီၢ်ပူၤ ဒ်သိးကမၤန့ၢ်က့ၤ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် အတၢ်နၥ်န့ၢ်အဂီၢ် တၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိလၢ တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီတပတီၢ်အံၤ ဒ်အမ့ၢ်သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ် သီလၢအသဒီသဒၢကဟုကယၥ် ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်ႇ တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်လၢ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ကတုၤထီၣ် ဘး ဃုထံၣ်မၤလိန့ၢ်တၢ်အဂ့ၢ်အဝီတဖၣ်ဒီး တၢ်လူၤမၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အဘၣ်ဃးဒီးသဲစးတၢ် သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ လၢတၢ်မၤထံကီၢ်အတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ် တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အသီတဖၣ် အတၢ်ဆီတလဲအသး ခ့ျ မး န့ၢ်ပဘၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိ၁်ဝဲခီဖျိဒီး တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်အစၢလၢ ခီဖျိပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဃိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်အသီအသီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးလၢ ထံကီၢ်ပူၤ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢအဘၣ် ဃးဒီး ကွဲၤဒီနၢ်လၢတၢ်ဟးစိၥ်အီၤသ့တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲတမံၤအ့ၤစ့ၢ်ကီး မ့ၢ်တၢ်ဒိးန့ၢ်တၢ်ကစီၣ်အဂ့ၢ်အဝီလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး သဲစးတၢ်သိၣ်တၢ်သီႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ်တဖၣ်ႇ ဒီးတၢ်ဘျးစဲသုးကျဲၤန့ၢ်ၦၤလၢ အဃုတၢ်တီတၢ်လိၤ တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢအမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်သ့ ဒ်အမ့ၢ်ပီၢ်ရီ တၢ်ကရၢကရိလၢ အဘၣ်ဃးဒီးပဒိၣ်ပၦၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တဘၣ်ဃး တဖၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်ခီၣ်ကါအဆိဒီး တၢ်ဆၢဂ့ၤကတီၢ်ဘၣ်တမံၤလၢ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အ သဟီၣ်လၢ အကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤသ့ဒ်သိးဒီး တၢ်နဲၣ်ကျဲတမံၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤတၢ်နဲၣ်ကျဲအံၤ ဒ်အခီပညီအိၣ်ဝဲလၢ ကနဲၣ်ကျဲအကျိၤအကျဲအသိး ဒ်သိးကကဲထီၣ် ဒံၢ်မိၣ် ကရ့ၣ်စံၣ်ကီၢ်ပယီၤလၢအတီအလိၤ တုၤသိးသိးလိၥ်သးအဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အီၤလၢ ကကဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တမံၤလၢ အကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - လမ်းပြဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

My Justice အဂ့ၢ်

My Justice တၢ်တိ၁်ကျဲၤအံၤ ကီၢ်ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢ (EU) ဒီးအဲကလံးကီၣ်ကး ပ၁်ဖှိၣ်သးဒီး တၢ်ပညိၣ်အိၣ်ဝဲလၢ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါအကလု၁်ကလု၁်ဒီး စှီၤဃ၁်တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ တၢ်န၁်အပူၤလၢလၢၦဲၤၦဲၤဝံၤ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ် ကဘှါၡဲဝဲ လၢတၢ်ကွၢ်မဲ၁် တအိၣ်ဘၣ်တပတီၢ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ကျဲၤအံၤ ကဘှါၡဲဝဲတၢ်ဂ့ၢ်လိ၁် ဘှီလိ၁်လၢၦၤအဖှီၣ်ဒီးလီၤဘၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအပူၤညီအဂီၢ်ဒီး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်တီတၢ်လိၤအဂီၢ် ဃုန့ၢ်ဝဲကျဲတဖၣ်ဝံၤ ကန့ၢ်တၢ်အဘျုးလၢ ကတီၢ်ယံ၁်အဂီၢ် ကမၤတပူၤ ဃီဒီး ဒူသဝီကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. My Justice အံၤ ခါခဲအံၤမၤဝဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ် ညါအမူးလၢအမ့ၢ် "ကတဲနၤ " န့ၣ်လီၤ.

MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့ - MyJustice ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်

ကိကိတဲးခီပနံၣ်အဂ့ၢ်

ကိကိတဲးခီပနံၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲဆီးဝဲဒီး စမးကွဲၤဒီနၢ် APP လၢတၢ်ထုးထီၣ်မၤန့ၢ်ဝဲ ဒ်သိးတၢ် ကသူအီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ် ခ့ျႇ သဲစးဒီးတၢ်ပၢတၢ်ပြး ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤအဂီၢ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်မၤ ဘျုးကမျၢၢ် အဲၣ်တံၣ်ခီပနံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိကိတဲး ခီပနံၣ်အံၤ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တၢ်သူစမးကွဲၤဒီနၢ် အါထီၣ်အဖီခိၣ် မၤဒိၣ်ထီၣ်ဝဲထံကီၢ်အဂီၢ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢ အသဟီၣ်ဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကိကိတဲးခီပနံၣ်အံၤ တၢ်ကရၢကရိအဂၤတဖၣ်အကျါ မၤန့ၢ်ဝဲ ခိၣ်ဖးတဖၣ်လၢ the Echoing Green, Unreasonable Institute, Cordes, Global Social Benefit Institute (GSBI), SPRING Accelerator, and Frontier Innovators fellowships ဟ့ၣ်လီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ပကိကိတဲးခီပနံၣ်အံၤ ခီဖျိကီၢ်ပယီၤၦၤသ့ဘၣ်တဖၣ် အဂံၢ်ခီၣ်ထံးဒီးမ့ၢ်ဝဲ တၢ်တ့ဖျါထီၣ်တၢ် သကွီၢ်အသီလၢ လီၤဆီလီၤလ၁်ဒီး မၤဝဲဆူၣ်ဆူၣ် ကီၢ်ပယီၤပူၤဆီလီၤလီၢ်ကမျၢၢ် တၢ်မၤဘျုးတၢ် ကူၣ်သ့အကရၢကရိန့ၣ်လီၤ.

ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ - ကိုးကိုးတက်ခ်ကုမ္ပဏီ

ကီၢ်ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢအဂ့ၢ်

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်အပူၤ ကီၢ်ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢဒီး ကီၢ်ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢဖိ ထံကီၢ်ခဲလၢ၁် ခၢၣ်စးအဂီၢ် မီၢ်သီဝဲၤဒၢးဒီး ဝဲၤဒၢးခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၃၉)ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ကီၢ် ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢဝဲၤဒၢး ဘၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဖဲ ၂ဝ၁၃နံၣ်ဒီး အိၣ်ဝဲလၢဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. မီၢ်သီဝဲၤ ဒၢးအမူဒါအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ပၣ်ဃု၁်လၢတၢ်ကတိၤသကိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂ့ၢ်ႇ မၤစၢၤတၢ်ဂုၤ ထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်မၤႇ မၤစၢၤၦၤကညီကဒဲကဒဲ တၢ်ဒီသူၣ်ဒီသးတၢ်မၤႇ သုးကျဲၤ ပၢဆှၢပနံ၁်တၢ် ကၤတၢ်မၤဒီးမၤစၢၤတၢ်မၤ ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်တၢ်ခီလဲလိ၁် တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ဆီၣ်ထွဲဝဲဒ်သိးကီၢ်ယူရပၤစၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ရ့လိ၁်သး ကဂ့ၤထီၣ်ဆူၣ် ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပဒိၣ်ႇ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ်ဒီသိၣ်ဒီၦံၤ ကရၢကရိသ့ၣ်တဖၣ် မၤသကိး တၢ်တပူၤဃီဒီး ဆူညါတဆီ ကီၢ်ပယီၤ ဒံၢ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ကတီၢ်ဆဲးဆၢအပူၤ ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ပ၁်ဖှိၣ်သးမၤသကိး တၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ ကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ယူရပၤ စၢဖှိၣ်ကရၢ မၤဝဲမူ၁်မူ၁်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်အဲးကလံးကီၣ်ကး

ကီၢ်အဲးကလံးကီၣ်ကးအံၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆဲးတၢ်လၤအတၢ်ရ့လိ၁်သးဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ် သ့အခွဲးအယ၁်အဂီၢ် ယူၤက့ၣ်အထံကီၢ်အါဘ့ၣ် အကရၢကရိလီၤ. အဲကလံးကီၣ်ကးအံၤ ယူၤက့ၣ် ဒီးထံကီၢ်အဂၤတဖၣ် အထံဖိကီၢ်ဖိအဘၢၣ်စၢၤ ဒုးဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တၢ်သ့ၣ်ညါ အကလု၁်ကလု၁်ဒီး တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိ၁်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ပျီပျီဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. ကမၤဝဲဒ်အံၤအဂီၢ် ယူၤက့ၣ်ဒီးအဲကလံးကီၣ်ကးသ့ၣ်တဖၣ် မၤဝဲထံကီၢ်လၢဆီလီၤလီၢ်အဂီၢ် လၢတၢ်မၤဂ့ၤအပူၤဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်ဒီး ဆီတလဲက့ၤၦၤကညီအတၢ်အိၣ်မူႇ ဒုးဘျး စဲလိ၁်သး, သူၣ်ထီၣ်တၢ် န၁်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်အဲကလံးကီၣ်ကးအံၤ လၢထံကီၢ်အဘ့ၣ် (၁ဝဝ)ဘျဲၣ်အပူၤ မၤဝဲတၢ်မၤတဖၣ်လၢ အမ့ၢ်ပီညါဒဲလွၤဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ လံ၁်အဲကလံး, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီး ရိၢ်ဖှိၣ်ဂ့ၢ်ကျိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအပူၤကွံ၁်အတီၢ်ပူၤ ထံၣ်လိ၁်သးလိၤလိၤဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိ (၈ဝ)ကကွဲၢ်ဘျဲၣ် ဝံၤထံၣ်လိ၁်သးဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိ (၇၉၁)ကကွဲၢ်တဆီလၢ အီၣ်လဲႇ တၢ်ရၤလီၤတၢ်ကလုၢ်ဒီး တၢ်စဲကျံးန့ၣ်လီၤ. သူၣ်ထီၣ်ကရၢကရိထီၣ်ဝဲဖဲ ၁၉၃၄နံၣ်ဝံၤ ပဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပမ့ၢ်ၦၤအိၣ်လၢယူၤက့ၣ် အၦၤအါဂၤကရၢကရိတခါဒီး Royal Charter သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ပၢတၢ်ပြး အစုတီၤဖီလ၁် ကမျၢၢ်အဘျုး ကရၢကရိတခါလီၤ. ကီၢ်အဲ ကလံးကီၣ်ကးအံၤ တၢ်တိ၁်ကျဲၤတဖၣ်ႇ တၢ်သိၣ်လိလံ၁်အဲကလံးဒီး တၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်ႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် တၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် မၤဝဲလၢဒီသိၣ်ဒီမှံၤ အကရၢကရိတဖၣ် အတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤသကိး တၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယူၤက့ၣ်ပဒိၣ် စ့ၢ်ကီး မၤစၢၤဝဲ (၁၈%)န့ၣ်လီၤ.

ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း

British Councilမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော MyJustice Programme နှင့် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော လူမှုအကျိုးပြု နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ Koe Koe Techတို့နှင့်အတူ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ များစွာသောထောက်ပံ့ကူညီမှုတို့ဖြင့် တရားမျှတမှုအတွက် mobile applicationဖြစ်သော Lann Pay(လမ်းပြ) Applicationကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။

Lann Pya(လမ်းပြ) Applicationကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် များစွာသော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီတို့က MyJusticeနှင့် Koe Koe Techတို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် လူထုအတွက် အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်လာစေရေးအတွက် အကြံဉာဏ်များနှင့် တုံ့ပြန်ချက်များပေးခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးခဲ့ပါသော

 • ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
 • ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
 • International Development Law Organization (IDLO)
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် (ILO)
 • ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့(IMO)
 • ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရံပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA)
 • မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်သောရှေ့နေများအဖွဲ့
 • မန္တလေး ရှေ့နေကြီးများအသင်း
 • မော်လမြိုင်ရှေ့နေအသင်း
 • ရှမ်းပြည်ရှေ့နေအသင်း
 • စစ်ကိုင်းနှင့် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးရေး အဖွဲ့
 • မွန်ပြည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ‌ပေးရေးအဖွဲ့
 • ရန်ကုန်ရှေ့နေအသင်း
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ဌာနနှင့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့
 • International Bridges to Justice (IBJ) အဖွဲ့
 • မော်လမြိုင် တရားမျှတမှုစင်တာ
 • ရန်ကုန် တရားမျှတမှုစင်တာနှင့် နော်ဝေးဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ ကောင်စီ (NRC)
 • Myanmar Book Aid & Preservation Foundation
 • Eden Ministry
 • Justice Base
 • Braveheart Foundation
 • Azuri Creative

တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description